Femtomagnetyzm

Indukowanie światłem ultraszybkiej dynamiki magnesowania

W cienkich warstwach granatów itrowo-żelazowych domieszkowanych jonami kobaltu (YIG:Co) zaobserwowano precesję magnetyzacji o silnej amplitudzie przy wzbudzaniu liniowo spolaryzowanym światłem impulsowym o długości impulsu 100fs. Kąt odchylenia wektora magnetyzacji od równowagowego kierunku początkowego wynosił około 20 stopni. Natomiast zmiana częstotliwości precesji magnetyzacji w funkcji polaryzacji wiązki światła wzbudzającego wynosiła do 2 GHz, co stanowiło 50% wartości początkowej. Obserwowany efekt w badanych materiałach jest związany z indukowaną światłem anizotropią magnetyczną.

Badania ultraszybkiej dynamiki magnesowania w temperaturze pokojowej prowadzone przy wykorzystaniu femtosekundowego światła impulsowego w oparciu o czasowo-rozdzielczą technikę magnetooptyczną (pump-probe) zgodnie z konfiguracją Faradaya.

W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano nietermiczny wpływ światła femtosekundowego na materiał oraz indukowanie efektu fotomagnetycznego związanego z dodatkową anizotropią magnetyczną. Przykladowo w obecności pola magnetycznego z amplitudą 400 Oe uzyskano kąt otchylenia wektora magnetyzacji około 20 stopni dla intensywności światła 60 mJ/cm2.

F. Atoneche, A.M. Kalashnikova, A.V. Kimel, A. Stupakiewicz, A. Maziewski, A. Kirilyuk, and Th. Rasing, “Large ultrafast photoinduced magnetic anisotropy in a cobalt-substituted yttrium iron garnet”, Phys. Rev. B 81, 214440 (2010).