KATEDRA MATEMATYKI

    Zespół Matematyki, realizuj±cy zajęcia dydaktyczne z tego przedmiotu, powstał w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w roku 1949. Tworzyli ten Zespół póĽniejsi docenci: Eugeniusz Niczyporowicz, Piotr Mytnik i Zygmunt Bućko.

    Zespół Matematyki organizacyjnie zwi±zany był z Wydziałem Mechanicznym (w latach 1949–1963), z Wydziałem Budownictwa (w latach 1963–1967), Wydziałem Ogólnotechnicznym (w latach 1967–1969) i wreszcie z Wydziałem Elektrycznym (w latach 1969–1974).

    Od roku 1974 Zakład Matematyki (Stosowanej) wszedł w struktury Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii. W roku 1992 Zakład Matematyki przekształcił się w Katedrę Matematyki, która do chwili obecnej należy do Instytutu Matematyki i Fizyki.

Zespołem - Zakładem Matematyki kierowali kolejno:

Od roku 1992 do chwili obecnej Katedr± Matematyki kieruje prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz.

W Katedrze Matematyki zatrudnionych jest obecnie 26 osób:

Tematy prac doktorskich pracowników Katedry (Zespołu, Zakładu) Matematyki

 1.  Eugeniusz Niczyporowicz: “O pewnej własno¶ci całki osobliwej Cauchy’ego i zagadnieniach brzegowych nieci±głych teorii funkcji analitycznych”. Politechnika Warszawska, 1960, promotor prof. dr W. Pogorzelski
 2. Piotr Mytnik: “Pewne zagadnienia brzegowe teorii funkcji. Liniowe i nieliniowe zagadnienia Wekuy”. Politechnika Warszawska, 1964, promotor prof. dr J. Wolska-Bochenek
 3. Zygmunt Bućko: “Liniowe i nieliniowe zagadnienia Wekuy dla układów funkcji w obszarze wielospójnym”. UMCS Lublin, 1964, promotor prof. dr J. Wolska-Bochenek
 4. Kazimierz D±browski: “Wielomiany jednokrotne odwrotne do funkcji jednokrotnych w dowolnym obszarze”. Uniwersytet Łódzki, 1972, promotor prof. dr Z. Charzyński
 5. Stanisław Zajkowski: “Metodyka badań niezawodno¶ci urz±dzeń mechanicznych o samoznikaj±cych niesprawno¶ciach”. Politechnika Poznańska, 1975, promotor prof. dr D. Bobrowski
 6. Zbigniew Głowacki: “Uogólnione złożone zagadnienia Hilberta-Riemanna”. Politechnika Warszawska, 1975, promotor prof. dr J. Wolska-Bochenek
 7. Mieczysław Maliszewski: “O pewnym zagadnieniu brzegowym Hilberta-Hasemana”. Politechnika Warszawska, 1976, promotor doc. dr W. Leksiński
 8. Eugeniusz Mieleszko: “Dobór optymalnej metody opisu pełzania, relaksacji i pełzania przy niestacjonarnych obci±żeniach niektórych tworzyw”. Politechnika Wrocławska, 1978, promotor prof. dr A. Jakowluk
 9. Zofia Leszczyńska: “Badania nad efektywno¶ci± ¶rodków technicznych w nauczaniu matematyki na uczelni technicznej”. PWSP Kraków, 1979, promotor prof. dr Z. Moszner
 10. Nadzieja Borowik: “Różniczkowanie kowariantne w różniczkowej powierzchni Finslera”. Politechnika Warszawska, 1981, promotor prof. dr W. Waliszewski
 11. Ewa Małyszko: “Problemy oddziaływania fal w hydroanalizie i magnetohydrolizie relatywistycznej”. IPPT PAN Warszawa, 1986, promotor prof. dr Z. Peradzyński
 12. Krzysztof Piekarski: “Optymalizacja parametryczna z ograniczeniami stanu dla wybranych modeli dynamicznych opisywanych równaniami różniczkowymi cz±stkowymi”. IBS PAN Warszawa, 1996, promotor prof. dr J. Sokołowski
 13. Ewa Pawłuszewicz: “Zewnętrzna dynamiczna równoważno¶ć nieliniowych układów sterowania z czasem dyskretnym”. IM PAN Warszawa, 1998, promotor prof. dr Z. Bartosiewicz

Tematy prac habilitacyjnych

Zbigniew Bartosiewicz: “Realizacja wielomianowych i wymiernych układów sterowania” 1988, Instytut Matematyczny PAN

Ksi±żki i skrypty wydane przez pracowników Katedry Matematyki

Działalno¶ć naukowa

W Katedrze Matematyki realizowane s± następuj±ce prace naukowe: Pracownicy Katedry Matematyki opublikowali ponad 200 prac naukowych w różnych czasopismach krajowych i zagranicznych. Brali udział w wielu konferencjach naukowych, przedstawiaj±c na nich swoje prace badawcze. S± członkami międzynarodowych towarzystw naukowych: Profesor Z. Bartosiewicz odbywał staże naukowe i prowadził wykłady za granic± w Warwick University (Anglia), Rutgers University (USA), Adelphi University (USA) oraz Ruhr Universitat Bochum (Niemcy).

W Katedrze Matematyki realizowano 5 grantów KBN.

Działalno¶ć dydaktyczna

    Pracownicy Katedry Matematyki prowadz± zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) na wszystkich kierunkach studiów. W bież±cym roku akademickim obowi±zki dydaktyczne w zakresie matematyki to ponad 5 tys. godzin na studiach dziennych i około 2 tys. godzin na studiach zaocznych.

    `Podczas corocznej rekrutacji matematycy uczestnicz± także w przygotowaniu i przeprowadzeniu sprawdzianów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia.