Fizyka domen magnetycznych

Podstawy fizyki domen magnetycznych i procesów magnesowania

Podstawy fizyki domen magnetycznych i procesów magnesowania

Domeny magnetyczne są mikroobszarami (o rozmiarach zwykle rzędu mikrometrów), w których namagnesowanie jest jednorodne (zarówno ze względu na kierunek jak i amplitudę). Rozważmy warstwę magnetyka, w której wektor magnetyzacji ustawia się tylko wzdłuż osi...
Opis zmienności struktury domenowej w polu magnetycznym

Opis zmienności struktury domenowej w polu magnetycznym

Interesującym zadaniem jest opisanie procesu magnesowania magnetyka, określenie zależności namagnesowania M(H) w zależności od amplitudy przyłożonego pola magnetycznego H . Do rozwiązania tego zadania konieczna jest znajomość struktury domenowej magnetyka....
Ewolucja struktury domenowej

Ewolucja struktury domenowej

Poniższy obraz ilustruje zmienność struktury domenowej powodowaną przykładanym polem magnetycznym.