Zdjęcie krzywej namagnesowania histerezy.

Zdjęcie krzywej namagnesowania histerezy. Jakościowa analiza histerezy procesu.

Zadaniem eksperymentatora jest pomiar zależności magnetyzacji próbki M w funkcji natężenia prostopadłego pola magnetycznego H do niej przyłożonego. Pomiar odbwa się z wykorzystaniem zdalnego sterownaia zasilaczem cewki wytwarzającej pole oraz fotodiody rejestrującej zmiany natężenia światła przechodzącego przez próbkę. Otrzymany wynik nie jest skalowany w jednostkach magnetyzacji względnej, jednak pozwala na ustalenie pola przy którym próbka zostaje całkowicie nasycona.

Więcej na temat teorii domen magnetycznych

Wynik pomiaru histerezy

Rys 1 Wynik pomiaru krzywej namagnesowania

 

Wykonanie pomiaru

W celu wykonania pomiaru należy uruchomić program sterujący doświadczeniem: Pomiar krzywej magnesowania (histerezy) . W programie tym mamy możliwość ustawienia takich parametrów jak N – ilość sumowań sygnału z fotodiody, A -amplitudy przyłożonego pola magnetycznego i t – czasu między kolejnymi odczytami napięcia z fotodiody. Domyślne ustawienia programu pozwalają na otrzymanie poprawnej krzywej namagnesowania. Przykładowy wynik pomiaru jest przedstawiony na rys 1. Po wykonaniu pomiaru możemy korzystając z opcji umożliwiającej zapisanie wyników pomiarowych zachować otrzymane dane do dalszej analizy.

Analiza:

Przyjmując